Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

Amsterdam,
14
januari
2018
|
21:00
Europe/Amsterdam

Vastned Retail N.V. kondigt haar intentie aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Vastned Retail Belgium NV van € 57,50 per aandeel in contanten

Vastned Retail N.V. kondigt haar intentie aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Vastned Retail Belgium NV die nog niet in haar bezit zijn van € 57,50 per aandeel in contanten

• Het voorgenomen overnamebod van € 57,50 in contanten per aandeel vertegenwoordigt een respectieve premie van 27,6% en 26,7% ten opzichte van de gewogen gemiddelde aandelenkoers over een periode van 1 en 3 maanden voorafgaand aan dit bericht en een premie van 24,5% ten opzichte van de slotkoers van 12 januari 2018 alsmede een premie van 9,0% ten opzichte van de nettowaarde (reële waarde) per 30 september 2017. Het voorgenomen overnamebod waardeert Vastned Retail Belgium op €395 miljoen ondernemingswaarde.

• Het voorgenomen overnamebod zal voorzien in een aanvaardingspercentage van 90% van de free float teneinde een vereenvoudigd uitkoopbod mogelijk te maken (wat, rekening houdend met de reeds aangehouden deelneming, een totale participatie van 96,55% ve ronderstelt). Aan een nader op te roepen buitengewone algemene vergadering van Vastned Retail Belgium NV zal worden voorgesteld om bij afsluiting van het vereenvoudigd uitkoopbod afstand te doen van het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV) en het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (FIIS) aan te nemen.

• Na afloop van het voorgenomen overnamebod, dat in zoverre de voorwaarden daartoe zijn vervuld, onmiddellijk wordt gevolgd door een vereenvoudigd uitkoopbod, zal de beursnotering worden geschrapt.

• 65,49% van de aandelen in Vastned Retail Belgium NV wordt reeds, direct of indirect, ge houden door Vastned Retail N.V. Vastned Retail N.V. (“Vastned”) (Euronext Amsterdam: VASTN) kondigt haar voornemen aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen van Vastned Retail Belgium NV (“Vastned Retail Belgium”) (Euronext Brussels: VASTB) die nog niet direct of indirect worden aangehouden door Vastned, zijnde 1,75 miljoen aandelen.

Het voorgenomen overnamebod waardeert Vastned Retail Belgium op €395 miljoen ondernemingswaarde, wat een respectieve premie vertegenwoordigt van 27,6% en 26,7% ten opzichte van de gewogen gemiddelde aandelenkoers over een periode van 1 en 3 maanden voorafgaand aan dit bericht en een premie van 24,5% ten opzichte van de slotkoers van 12 januari 2018 alsmede een premie van 9,0% ten opzichte van de nettowaarde (reële waarde) per 30 september 2017.

Taco de Groot, CEO Vastned
Door een verandering in de wetgeving is het mogelijk om in België een niet beursgenoteerd vastgoedfonds aan te houden. Door de beëindiging van de beursnotering kunnen kosten worden bespaard, waardoor wij in staat zijn de aandeelhouders van Vastned Retail Belgium een erg aantrekkelijke premie te bieden. Door de integratie van Vastned Retail Belgium binnen Vastned creëert Vastned een eenvoudigere en slagvaardigere organisatiestructuur, wat ook de groeimogelijkheden in België ten goede komt.
Taco de Groot, CEO Vastned
Reinier Walta, CFO Vastned
De geplande overname biedt de aandeelhouders van Vastned Retail Belgium de mogelijkheid om de huidige substantiële discount ten opzichte van de nettowaarde om te zetten tegen een premie terwijl meteen een oplossing wordt geboden voor de beperkte liquiditeit in het aandeel.
Reinier Walta, CFO Vastned

Vastned Retail Belgium zal ook na het voorgenomen overnamebod een belangrijke dochtervennootschap van Vastned blijven. Het voorgenomen overnamebod zal geen invloed hebben op de werkgelegenheid van Vastned Retail Belgium. Vastned verwacht ook geen substantiële wijziging van de strategie van Vastned Retail Belgium, met dien verstande dat zij afstand zal doen van het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV) en het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (FIIS) zal aannemen. In dat kader zal ook de beursnotering van Vastned Retail Belgium worden beëindigd.

Het voorgenomen overnamebod zal een aantal voorwaarden bevatten waaronder een aanvaardingsdrempel van ten minste 90% van de aandelen waarop het voorgenomen overnamebod betrekking zal hebben (wat, rekening houdend met de reeds aangehouden deelneming, een totale participatie van 96,55% veronderstelt), het besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Vastned Retail Belgium tot afstand van het statuut van OGVV en de gelijktijdige verwerving van het statuut van FIIS en de afwezigheid van een wezenlijk nadelig effect dat zich zou voordoen na de datum van deze aankondiging en zal verder onderhevig zijn aan de overige voorwaarden die in het prospectus zullen worden vermeld.

Na afloop van de initiële aanvaardingsperiode van het voorgenomen overnamebod zal Vastned, in zoverre de voorwaarden daartoe zijn vervuld, een vereenvoudigd uitkoopbod uitbrengen met het oog op de gelijktijdige verwerving van alle aandelen in Vastned Retail Belgium en de omvorming in een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds.

Deze mededeling geeft enkel uitdrukking aan een intentie en is geen formele kennisgeving van een vrijwillig openbaar overnamebod in de zin van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 en de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Of, wanneer en tegen welke voorwaarden het voorgenomen overnamebod zal worden uitgebracht, hangt af van een aantal factoren, waaronder de algemene marktomstandigheden, de verdere evolutie van de financiële markten en de beoordeling van de biedprijs door een onafhankelijk expert die door de onafhankelijke bestuurders van Vastned Retail Belgium zal worden aangesteld, nu het voorgenomen overnamebod uitgaat van de controlerende aandeelhouder van Vastned Retail Belgium, en die een waarderingsverslag zal uitbrengen in de zin van artikel 23 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Indien Vastned zou beslissen om een formeel bod uit te brengen, dan zullen de volledige details daarvan in een prospectus worden uiteengezet dat bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) zal worden ingediend. De raad van bestuur van Vastned Retail Belgium zal dat prospectus bestuderen en zijn standpunt nader toelichten in een memorie van antwoord. De onafhankelijke bestuurders zullen daarbij bijgestaan worden door een onafhankelijk expert.

Kempen treedt op als enige financieel adviseur voor Vastned en Eubelius CVBA treedt op als juridisch adviseur.

Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde (Euronext Amsterdam) winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.

Disclaimer

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot aankoop van effecten van Vastned Retail Belgium, noch een verzoek door wie dan ook in enig rechtsgebied met betrekking daarop. Indien Vastned besluit om verder te gaan met een bod om effecten van Vastned Retail Belgium te kopen middels een openbaar overnamebod, dan zal en kan een dergelijk bod enkel plaatsvinden op basis van een prospectus goedgekeurd door de FSMA. Geen handelingen werden ondernomen om een openbaar overnamebod in enig rechtsgebied mogelijk te maken en geen zulke handelingen zullen worden ondernomen voorafgaand aan het besluit van Vastned om verder te gaan met een openbaar overnamebod. Noch dit persbericht noch enige andere informatie met betrekking tot de aangelegenheden hierin vermeld mag worden verspreid in enig rechtsgebied waar registratie-, kwalificatie- of andere verplichtingen van kracht zijn of zouden zijn met betrekking tot de inhoud hiervan of daarvan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding inhouden van de financiële wetgeving en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden. Vastned en haar verbonden vennootschappen wijzen uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid af voor een overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.