Amsterdam,
11
februari
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

Jaarresultaten 2020

Vastned publiceert solide resultaten in zeer uitdagende omstandigheden

Hoofdpunten 2020
Strategie update: Vastned optimaliseert en concentreert vastgoedportefeuille naar een binnenstedelijke portefeuille voor gemengd gebruik; Reinier Walta wordt voorgedragen als nieuwe CEO van Vastned
- Direct resultaat in FY 2020 van € 1,85 per aandeel ten opzichte van € 2,03 per aandeel in FY 2019
- Daling in direct resultaat 2020 ten opzichte van 2019 veroorzaakt door impact van COVID-19
Betalingsafspraken in verband met COVID-19 voor nagenoeg de gehele vastgoedportefeuille dankzij intensief contact met huurders
Relatief hoge huurcollectie van 90% op 31 december 2020 voor FY 2020 (95% gecorrigeerd voor huurkwijtscheldingen), dankzij de gemaakte maatwerkafspraken met huurders
Bezettingsgraad licht gedaald gedurende het jaar naar 96,5% per eind 2020, ten opzichte van 98,0% per eind 2019
Like-for-like brutohuurgroei 0,4%, gecorrigeerd voor huurkwijtscheldingen als gevolg van COVID-19, met name als gevolg van het positieve effect van wederverhuur van Rue de Rivoli 118-120 in Parijs
Relatief beperkte waardedaling van de vastgoedportefeuille in FY 2020 ten opzichte van 31 december 2019 van 5,2%*, leidend tot een indirect resultaat van € 4,26 negatief per aandeel
Loan-to-value-ratio van 43,0% op 31 december 2020, binnen de bandbreedte van 35%-45%
Goede liquiditeitspositie, Vastned blijft ruim binnen de bankconvenanten
Dividendvoorstel voor FY 2020 van € 1,73 per aandeel, in zijn geheel uit te keren op 6 mei 2021
Vanwege de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding daarvan, geeft Vastned op dit moment geen verwachting af voor het direct resultaat over 2021.

* Exclusief capex en desinvesteringen

Download rechts het volledige persbericht.

Reinier Walta, CEO ad interim Vastned
De uitbraak en de verspreiding van COVID-19 en de door de overheden genomen maatregelen om de verspreiding daarvan te beperken hebben een grote impact op eenieder. Ik ben trots op het Vastned-team, dat in deze uitdagende omstandigheden zeer hard heeft gewerkt om de situatie het hoofd te bieden en samen met de huurders tot passende oplossingen te komen. Het doel was en is steeds om dat in gezamenlijkheid met onze huurders te doen, wat op de langere termijn in het belang is van alle partijen.

De kwaliteit van onze hoogwaardige vastgoedportefeuille heeft zich gedurende de COVID-19 crisis duidelijk bewezen. De bezettingsgraad bleef onverminderd hoog op 96,5% per eind 2020. De vastgoedportefeuille in Frankrijk is nagenoeg geheel verhuurd met een bezettingsgraad van 98,5% en in Spanje is de portefeuille 100% verhuurd. De vastgoedportefeuilles in Nederland en België zijn voor 95,2% respectievelijk 96,2% verhuurd. Door de hoge kwaliteit van de portefeuille was er onder de zeer uitdagende economische omstandigheden sprake van een relatief beperkte waardedaling van het vastgoed van 5,2% gedurende het jaar 2020.

In 2020 heeft het Vastned team maatwerkafspraken gemaakt met de huurders. Vastned heeft dientengevolge in 2020 € 4,7 miljoen aan huur kwijtgescholden en voor € 1,0 miljoen uitstel van betaling verleend. Het direct resultaat over het jaar 2020 was daardoor lager dan in 2019. De huurcollectie van 90% voor het jaar 2020 was relatief hoog dankzij deze maatwerkafspraken met huurders.

Het is duidelijk dat de retailsector een transformatie doormaakt, gedreven door veranderend consumentengedrag en de groei van e-commerce. De uitbraak en verspreiding van COVID-19 en de overheidsmaatregelen ter beperking daarvan hebben deze ontwikkeling verder versneld. We voorzien dat het toerisme in de Europese steden zich op termijn zal herstellen. We verwachten dat ondanks bovenstaande ontwikkelingen de historische binnensteden populair blijven en de bezoekers terugkeren als de pandemie achter de rug is. We hebben ook in 2020 gezien dat mensen graag naar de stadscentra komen zodra dat mag. Door de COVID-19-pandemie is er meer aandacht voor ruimte en duurzaamheid in de steden, maar de trend van verstedelijking zal op lange termijn doorzetten in Europa en de rest van de wereld. Ook omdat daar de economische bedrijvigheid plaatsvindt. De binnensteden zullen aantrekkelijk blijven voor winkelen, werken, wonen en ontspanning. Ook overheden ondersteunen dit met hun beleid.

Vastned speelt op deze markttrends in met een update van haar strategie, waarbij het doel blijft: het genereren van stabiele en voorspelbare resultaten op de lange termijn. Vastned beoogt deze doelstelling te realiseren door het optimaliseren en concentreren van de vastgoedportefeuille, waarbij een grotere diversificatie van de typen huurders en het creëren van een binnenstedelijke portefeuille met vastgoed voor gemengd gebruik belangrijke pijlers van de strategie zijn. Dit in combinatie met het verhogen van de kostenefficiëntie van de organisatie. Op deze manier wil Vastned, op een duurzame wijze, langetermijnwaarde creëren voor al haar stakeholders.

Op basis van het direct resultaat van € 1,85 per aandeel in 2020 zijn wij voornemens om € 1,73 per aandeel aan dividend uit te keren over 2020. Dit bedrag zal, omdat er geen interim-dividend is uitgekeerd in 2020, in zijn geheel als cashdividend uitgekeerd worden in mei 2021.
Ook in 2021 blijven wij focussen op het handhaven van de hoge bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille, mede gesteund door de maatwerkafspraken die wij hebben gemaakt met onze huurders. Op dit moment zijn de landen waarin Vastned opereert in meer of mindere mate in lockdown vanwege COVID-19. Gezien de onzekerheid over de duur van de huidige situatie en de impact daarvan is het op dit moment niet mogelijk om een inschatting te maken van het resultaat van Vastned over 2021. Vastned geeft dientengevolge nu geen verwachting af voor het direct resultaat over 2021.
Reinier Walta, CEO ad interim Vastned
Over Vastned

Vastned is een Europese beursgenoteerde vastgoedonderneming (Euronext Amsterdam: VASTN) met focus op het beste vastgoed in de populaire winkelgebieden van geselecteerde Europese steden met een historische binnenstad waar winkelen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. De vastgoedclusters van Vastned hebben een sterke huurdersmix met internationale en nationale retailers, horeca-ondernemers, residentiële huurders en huurders van kantoren. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,5 miljard per eind december 2020.

Vastned is a European publicly listed property company (Euronext Amsterdam: VASTN) focusing on the best property in the popular shopping areas of selected European cities with a historic city centre where shopping, living, working and leisure meet. Vastned's property clusters have a strong tenant mix of international and national retailers, food & beverage entrepreneurs, residential tenants, and office tenants. The property portfolio had a size of approximately € 1.4 billion as at 30 June 2021.